Zasady rekrutacji w roku szkolnym 2017/2018

Wszystkich  zainteresowanych  zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych  na terenie Miasta Legnica w roku szkolnym 2017/2018.

Druki przyjęcia do klasy pierwszej można otrzymać w sekretariacie szkoły  lub pobrać ze strony internetowej.

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych prowadzona będzie w formie elektronicznej. Podajemy adres strony:

www.legnica.przedszkola.vnabor.pl 

 

 

Nabór do  oddziałów  przedszkolnych

w szkole  podstawowej

rozpoczyna  się 19.04.2017 r.  o godz. 8.00,

a  kończy  04.05.2017 r. o  godz. 15:00

 

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych prowadzona będzie w formie elektronicznej.

W celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia dziecka należy wypełnić formularz na stronie www.legnica.przedszkola.vnabor.pl Miejsce pierwsze na liście preferencji jest miejscem pierwszego wyboru. Następnie wniosek należy wydrukować i dostarczyć do sekretariatu szkoły/ przedszkola pierwszego wyboru. Do wniosku należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

 

HARMONOGRAM

 

19.04.2017 r. godz.8:00

Początek elektronicznego naboru   (wybór  maksymalnie  trzech przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych).

 

od 19.04.2017 r. godz.8:00 do 04.05.2017 r. godz. 15:00

Składanie Wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonej przez Miasto Legnica

Rejestracja i generowanie Wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonej przez Miasto Legnica

 

30.05.2017 r.

Sprawdzenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli/oddziałów  przedszkolnych w szkołach  podstawowych

 

 

30.05.2017 r -1.06.2017 r

Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

 

2.06.2017 r

Sprawdzenie listy przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

2.06.2017 r.

Informacja o wolnych miejscach w przedszkolach/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (po naborze).

 

* Postępowanie uzupełniające odbędzie się tylko w sytuacji, gdy po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkola/oddziały przedszkolne  w szkołach podstawowych będą  dysponowały  wolnymi miejscami.

 

od  5.06.2017r.  godz. 9:00

Początek  postępowania  rekrutacyjnego uzupełniającego*

 

od 5.06.2017 r. godz. 9:00 do 7.06.2017 r. godz. 13:00

Składanie Wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonej przez Miasto Legnica w ramach postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego

 

27.06.2017 r. godz. 8:00

Publikacja wyników postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego - list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach  podstawowych

 

od 27.06.2017 r. godz. 8:00 do 29.06.2017 r. godz. 15:00

Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

 

30.06.2017 r. godz. 9:00 –15:00

Sprawdzenie listy przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta w Legnicy

http://www.portal.legnica.eu/strona-1129-rekrutacja+rekrutacja.html

 

 

Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  Nr 10

im.  Zofii Kossak  w Legnicy  ogłasza  

nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2017/2018

 

I. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się do klasy pierwszej szkoły podstawowej na podstawie  zgłoszenia rodziców ( druk: Zgłoszenie do klasy pierwszej)

 

II. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły :

Kandydatów zamieszkałych poza obwodem do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się na podstawie poniższych kryteriów (druk: Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej):

 

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający

spełnienie kryterium

1.

Rodzeństwo uczęszcza do danej szkoły

8

Dane potwierdzane przez dyrektora szkoły na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły

2.

Rodzice lub rodzic samotnie wychowujący wskazali / wskazał Legnicę jako miejsce zamieszkania w rocznym zeznaniu podatkowym

4

Pierwsza strona rocznego zeznania podatkowego za ostatni rok

3.

Rodzice lub rodzic samotnie wychowujący pracują / pracuje lub prowadzą / prowadzi działalność gospodarczą w obwodzie szkoły

2

Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu, zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, wydruk ze strony Centralnej Ewidencji Gospodarczej lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego

4.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata (np. babcia, dziadek) wspierający rodziców / rodzica samotnie wychowującego w zapewnieniu dziecku należytej opieki

1

Oświadczenie rodzica

 

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu  uzupełniającym do  klas pierwszych

w  Szkole  Podstawowej  Nr 10  im. Zofii  Kossak w Legnicy

na rok szkolny 2017/2018:

 

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w  postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata  kryteriów

19.04 -4.05

05.06-7.06

2.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów

5.05-8.05

8.06-9.06

3.

Podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

30.05

27.06

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia poprzez złożenie pisemnego oświadczenia

30.05-1.06

27.06-29.06

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

2.06

30.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania