Zasady zwrotu podręczników w czasie epidemii Covid-19 do biblioteki szkolnej SP-10 w Legnicy

Zasady zwrotu podręczników w czasie epidemii Covid-19 do biblioteki szkolnej SP-10 w Legnicy

 Poniższe wskazówki zostały opracowane na podstawie wytycznych opublikowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Bibliotekę Narodową.

Informacja dla nauczyciela

1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły  zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.

2. Wychowawca  powiadamia rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o dacie i godzinie zwrotu książek i podręczników.

3. Aby uniknąć gromadzenia się osób wychowawca przeznacza 10 min na każdego ucznia np. zgodnie z numerem ucznia w dzienniku

4. Wychowawca z przygotowaną tabelą wypożyczonych podręczników jest obecny w bibliotece podczas zwrotu książek.

 

 

Zasady zwrotu podręczników w czasie epidemii Covid-19

do biblioteki szkolnej SP-10 w Legnicy

 

 Poniższe wskazówki zostały opracowane na podstawie wytycznych opublikowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Bibliotekę Narodową.

 

Informacja dla uczniów/rodziców/ opiekunów

 

1. Każdy uczeń/ rodzic/opiekun oddaje podręczniki w terminie i godzinie wyznaczonej według ustalonego wcześniej harmonogramu ( na każdego ucznia przeznaczone jest 10 min.)

2. Zniszczone lub zagubione podręczniki  zgodnie z regulaminem rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani odkupić.

3. Przypomina się  uczniom i rodzicom zasady zwrotu wypożyczonych podręczników:

 

  • zwrot podręczników dokonujemy w kompletach,
  • należy usunąć foliowe okładki,
  • należy usunąć wszelkie naniesione podkreślenia/ notatki,
  • zwrócić uwagę na czystość okładki,
  • naprawić uszkodzenia.

 

Następnie:

- przygotować  kartkę na której należy zapisać dane :

  • imię i nazwisko, klasa,
  • nazwy przedmiotów wraz z  numerami inwentarzowym (to numer– przy okrągłej, czerwonej pieczątce biblioteki. W podręcznikach po numerze występuje skrót  „e” lub „k”
  • przygotowane podręczniki oraz kartkę z danymi i numerami inwentarzowymi przekazujemy wychowawcy w bibliotece

 

Nie przynosimy materiałów ćwiczeniowych ani podręcznika do religii!

4. Przy wyznaczonym do zwrotu stanowisku w bibliotece może przebywać wyłącznie jedna osoba (uczeń lub rodzic/opiekun;)

5. Wychowawca na podstawie sporządzonej kartki wykreśla oddane podręczniki ze swojego wykazu.

6. Następnie podręczniki są odkładane w sposób wskazany przez nauczyciela bibliotekarza w określonym pomieszczeniu.

7. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji

 

UWAGA!

 Zgodnie z podjętą decyzją , związaną z bezpieczeństwem z powodu koronawirusa,  zwrotów podręczników nie dokonują klasy 1, 4, 7 !!!