Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 Szkoły Podstawowej nr 10

im. Zofii Kossak w Legnicy

 

 

§ 1. Cele i zadania Samorządu

 

1. Celem działania Samorządu jest koordynacja działań zmierzających do realizacji istotnych potrzeb społeczności uczniowskiej.

2. Czynne uczestniczenie w życiu szkoły - współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.

3. Aktywizowanie życia społecznego w szkole.

4. Kształtowanie zainteresowań życiem i działalnością społeczną

 

5. Kształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole.

6. W uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły Samorząd ma prawo organizować w szkole:

    1) imprezy rozrywkowe,

    2) rozgrywki sportowe,

    3) zajęcia dydaktyczno-wychowawcze,

    4) inne formy zajęć.

 

 

 

§2. Organy Samorządu i wybory

 

1. W  skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą: PRZEWODNICZĄCY, ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO, TRZECH CZŁONKÓW.

2. Kadencja organów samorządu trwa jeden rok.

3. Wybory do Samorządu odbywają się  w miesiącu czerwcu.

4. Kandydować w wyborach może każdy uczeń uczęszczający do szkoły, który ma co najmniej dobre oceny ze wszystkich przedmiotów nauczanych w szkole oraz bardzo dobre zachowanie.

5. Kandydaci są wybierani z poszczególnych klas – po  dwie osoby - mogą to być przedstawiciele Samorządu Klasowego.

6. Członkowie Komisji Wyborczej wybierani są spośród Samorządów Klasowych po jednej osobie z klas piątych i szóstych w porozumieniu z Opiekunem Samorządu.

7. Zadaniem Komisji Wyborczej jest przygotowanie kart do głosowania, przeprowadzenie wyborów i przeliczenie głosów.

8. Wybory mogą być poprzedzone kampanią wyborczą trwającą minimum jeden tydzień, podczas której kandydaci mają prawo do zaprezentowania własnego programu działania           w strukturach Samorządu Uczniowskiego.

9. Wybory są przeprowadzone w trybie tajnym, a wszyscy uczniowie na kartach do głosowania dokonują wyboru Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

10. Przewodniczącym zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów. Po zajęciu przez kandydatów w/w funkcji pozostali pretendenci, jako członkowie wchodzą w skład Rady Samorządu Uczniowskiego. Kandydaci za obustronną zgodą mogą zamieniać się funkcjami.

 

 

 

§ 3. Opiekun Samorządu

 

1. Opiekun Samorządu oraz Rzecznik Praw Ucznia zostaje wybrany spośród wszystkich nauczycieli uczących w klasach 4-6 w tajnym głosowaniu podczas wyborów do Samorządu Uczniowskiego.

§ 4. Metody działania Samorządu

 

1. Głównymi metodami działania Samorządu są:

    1) zebrania zwoływane przez przewodniczącego celem ustalenia najważniejszych spraw,

2. Obieg informacji Samorząd Uczniowski organizuje przez:

    1) zamieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej szkoły,

    2) bezpośrednie ogłoszenia w klasach,

    3) informacje podaje się przez szkolny radiowęzeł,

    4) opiekun Samorządu zamieszcza ogłoszenia w e-dzienniku.

 

§ 5. Fundusze samorządu

1. Fundusze Samorządu Uczniowskiego pochodzą z następujących źródeł:

    1) dochody z imprez organizowanych przez Samorząd,

    2) środki mogą być przekazywane przez Radę Rodziców oraz Dyrektora szkoły

2. O wykorzystaniu funduszy decyduje Samorząd.

 

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Statut Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły. Fakt ten stwierdza podpisem Dyrektor szkoły.

 

 

Regulamin obowiązuje od 01.09.2005r.