Jesteś tutaj: Start / Rekrutacja

Rekrutacja

 

Zapraszamy  wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020.

Druki przyjęcia do klasy pierwszej można otrzymać w sekretariacie szkoły  lub pobrać z naszej  strony internetowej (Pliki do pobrania - Zgłoszenie i Wniosek - poniżej).

 

 

 

Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  Nr 10

 

im.  Zofii Kossak  w Legnicy  ogłasza  

 

nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020

 

 

 

I. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się do klasy pierwszej szkoły podstawowej na podstawie  zgłoszenia rodziców ( druk: Zgłoszenie do klasy pierwszej)

II. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły :

 Kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się na podstawie poniższych kryteriów (druk: Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej):

 

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający

spełnienie kryterium

1.

Rodzeństwo uczęszcza do danej szkoły

8

Dane potwierdzane przez dyrektora szkoły na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły

2.

Rodzice lub rodzic samotnie wychowujący wskazali / wskazał Legnicę jako miejsce zamieszkania w rocznym zeznaniu podatkowym

4

Pierwsza strona rocznego zeznania podatkowego za ostatni rok

3.

Rodzice lub rodzic samotnie wychowujący pracują / pracuje lub prowadzą / prowadzi działalność gospodarczą w obwodzie szkoły

2

Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu, zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, wydruk ze strony Centralnej Ewidencji Gospodarczej lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego

4.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata (np. babcia, dziadek) wspierający rodziców / rodzica samotnie wychowującego w zapewnieniu dziecku należytej opieki

1

Oświadczenie rodzica

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu  uzupełniającym do  klas  pierwszych

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w  postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie  wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata  kryteriów

01.03 -19.03

22.05 - 27.05

2.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów

20.03-22.03

28.05 - 31.05

3.

Podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12.04

19.06

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia poprzez złożenie pisemnego oświadczenia

12.04-16.04

19.06-25.06

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

17.04

26.06

 Podstawa prawna:

 1.Rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe  (Dz. U. z 2018r., poz.996, 1000, 1290, 1669, 2245),

 2.Uchwała Nr XXXI/317/17 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 marca 2017r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem  do szkół podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Miasto Legnica.

 3.Zarządzenie Nr 198/PM/2017 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej oraz określenia wzoru zgłoszenia rodziców dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Miasto Legnica.

  4.Zarządzenie Nr 49/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla których organem prowadzącym jest Miasto Legnica, na rok szkolny 2019/2020.

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania