Jesteś tutaj: Start / Rekrutacja

Rekrutacja

 

 DO WYPRAWKI PIERWSZAKA - DÓŁ STRONY - Pliki do pobrania

Zapraszamy  wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021.

Druki przyjęcia do klasy pierwszej można otrzymać w sekretariacie szkoły  lub pobrać z naszej  strony internetowej (Pliki do pobrania - Zgłoszenie i Wniosek - poniżej).

 

 

Rekrutacja  do  klas  pierwszych na  rok  szkolny 2020/2021

 

 

 

I. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się do klasy pierwszej szkoły podstawowej na podstawie  zgłoszenia rodziców ( druk: Zgłoszenie do klasy pierwszej)

 

 

 

II. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły :

 

Kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się na podstawie poniższych kryteriów (druk: Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej):

 

 

 

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający

spełnienie kryterium

1.

Rodzeństwo uczęszcza do danej szkoły

8

Dane potwierdzane przez dyrektora szkoły na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły

2.

Rodzice lub rodzic samotnie wychowujący wskazali / wskazał Legnicę jako miejsce zamieszkania w rocznym zeznaniu podatkowym

4

Pierwsza strona rocznego zeznania podatkowego za ostatni rok

3.

Rodzice lub rodzic samotnie wychowujący pracują / pracuje lub prowadzą / prowadzi działalność gospodarczą w obwodzie szkoły

2

Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu, zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, wydruk ze strony Centralnej Ewidencji Gospodarczej lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego

4.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata (np. babcia, dziadek) wspierający rodziców / rodzica samotnie wychowującego w zapewnieniu dziecku należytej opieki

1

Oświadczenie rodzica

 

 Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz  postępowaniu  uzupełniałniającym   do  klas   pierwszych  dla dzieci  zamieszkałych  poza obwodem  szkoły.

 

 

 

 L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w  postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie  wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata  kryteriów

06.03 -17.04

09.06 - 15.06

2.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów

20.04-21.04

16.06 - 17.06

3.

Podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

07.05

02.07

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia poprzez złożenie pisemnego oświadczenia

07.05-08.05

02.07-03.07

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

11.05

06.07

 

 Podstawa prawna:

 

1.Rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe  (Dz. U. z 2019r., poz.1148, 1078, 1287),

 

 2.Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek centrów ( Dz.U. Z 2019 r., poz. 1737),

 

3.Uchwała Nr XXXI/317/17 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 marca 2017r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem  do szkół podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Miasto Legnica.

 

4.Zarządzenie Nr 43/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie określenia wzoru  zgłoszenia  dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej, wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej, do Zespołu Szkół Muzycznych, do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych , na kwalifikacyjny kurs zawodowy, na turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników ,do placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, do placówki oświatowo-wychowawczej  dla której organem prowadzącym jest Miasto Legnica.

 

5.Zarządzenie Nr 12/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 14  stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym   do klas pierwszych szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla których organem prowadzącym jest Miasto Legnica, na rok szkolny 2020/21.

 

Nabór do  oddziałów   przedszkolnych       

rozpoczyna  się 06.03.2020 r.  o godz. 8.00,

a  kończy  27.03.2020 r. o  godz. 15:00

 

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych prowadzona będzie w formie elektronicznej.

W celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia dziecka należy wypełnić formularz na stronie www.legnica.przedszkola.vnabor.pl Miejsce pierwsze na liście preferencji jest miejscem pierwszego wyboru. Następnie wniosek należy wydrukować i dostarczyć do sekretariatu szkoły/ przedszkola pierwszego wyboru. Do wniosku należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

 

HARMONOGRAM  POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

l .

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych od uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

6.03-17.04

09.06-15.06

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych od uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

20.04-21.04

16.06-17.06

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

07.05.

02.07

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia poprzez złożenie pisemnego oświadczenia

07.05-08.05

02.07-03.07

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandadatów nieprzyjętych

11.05

06.07

 

Szanowni Rodzice,

w odpowiedzi na liczne zapytania dotyczące trwającej rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych informujemy, że na chwilę obecną terminy  postępowania rekrutacyjnego - nie ulegają zmianie. Wnioski o przyjęcie dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych można składać do 27 marca 2020 r.Szanowni Rodzice,   

W związku z narastającym zagrożeniem epidemiologicznym wprowadzamy dodatkowe rozwiązania w rekrutacji, które mają na celu ułatwić rodzicom postępowanie i zapobiec dodatkowemu przemieszczaniu się.  

Mając na uwadze trudności związane ze skompletowaniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów określonych w załączniku nr 1 do  uchwały nr XVI/230/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 stycznia 2020 r., dopuszcza się  możliwość złożenia oświadczeń o późniejszym dostarczeniu obowiązkowych dokumentów. Dotyczy to: zaświadczeń  o zatrudnieniu, zaświadczeń od lekarza o odbyciu obowiązkowych szczepień, zaświadczeń ze szkoły o uczęszczaniu rodzeństwa do placówki, do której o przyjęcie ubiega się kandydat.

Ponadto mogą Państwo skorzystać z dwóch form składania wniosków:

1)      wysłanie skanu lub zdjęcia wniosku i pozostałych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów drogą mailową na adres placówki. Adresy mailowe i numery telefonów placówek/szkół  dostępne są  na stronach przedszkoli/szkół lub na stronie Urzędu Miasta Legnicy - portal.legnica.eu. Po ustaniu zagrożenia oryginały dokumentów należy dostarczyć do przedszkola.

2)      dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki. Przy wejściu do przedszkoli zostały wystawione skrzynki, do których rodzice mogą wrzucać wnioski w zamkniętych kopertach. Potwierdzenie złożenia dokumentów w przedszkolu (skrzynce) rodzice otrzymają na maila. Obok skrzynek dostępne będą również druki wniosków do wypełnienia. Przy wyborze tej formy złożenia wniosku niezbędne jest wpisanie adresu e-mail we wniosku.

W przypadku wprowadzenia zmian dotyczących procedur rekrutacyjnych będą Państwo na bieżąco informowani. 

Szczegółowe informacje o rekrutacji można uzyskać na stronie

http://www.portal.legnica.eu/strona-1129-rekrutacja+rekrutacja.html

 

 

 

Pliki do pobrania