Jesteś tutaj: Start / Rekrutacja

Rekrutacja

Wszystkich  zainteresowanych  zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych  na terenie Miasta Legnica w roku szkolnym 2018/2019.

Druki przyjęcia do klasy pierwszej można otrzymać w sekretariacie szkoły  lub pobrać ze szkolnej strony strony internetowej (Pliki do pobrania).

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych prowadzona będzie w formie elektronicznej.

 


 

Nabór do  oddziałów  przedszkolnych

 

rozpoczyna  się 07.03.2018 r.  o godz. 8.00,

 

a  kończy  27.03.2018 r. o  godz. 15:00

 

 

 

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych prowadzona będzie w formie elektronicznej.

 

W celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia dziecka należy wypełnić formularz na stronie www.legnica.przedszkola.vnabor.pl  Miejsce pierwsze na liście preferencji jest miejscem pierwszego wyboru. Następnie wniosek należy wydrukować i dostarczyć do sekretariatu szkoły/ przedszkola pierwszego wyboru. Do wniosku należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

 

 

 

HARMONOGRAM  POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w  postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

7.03 -27.03

28.05-30.05

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

28.03-30.03

1.06-4.06

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

18.04

20.06

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia poprzez złożenie pisemnego oświadczenia

18.04-20.04

20.06-22.06

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

23.04

25.06

 

Szczegółowe informacje o rekrutacji można uzyskać na stronie

http://www.portal.legnica.eu/strona-1129-rekrutacja+rekrutacja.html

 

 

Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  Nr 10

im.  Zofii Kossak  w Legnicy  ogłasza  

nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019

 

I. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się do klasy pierwszej szkoły podstawowej na podstawie  zgłoszenia rodziców ( druk: Zgłoszenie do klasy pierwszej)

II. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły :

Kandydatów zamieszkałych poza obwodem do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się na podstawie poniższych kryteriów (druk: Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej):

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający

spełnienie kryterium

1.

Rodzeństwo uczęszcza do danej szkoły

8

Dane potwierdzane przez dyrektora szkoły na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły

2.

Rodzice lub rodzic samotnie wychowujący wskazali / wskazał Legnicę jako miejsce zamieszkania w rocznym zeznaniu podatkowym

4

Pierwsza strona rocznego zeznania podatkowego za ostatni rok

3.

Rodzice lub rodzic samotnie wychowujący pracują / pracuje lub prowadzą / prowadzi działalność gospodarczą w obwodzie szkoły

2

Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu, zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, wydruk ze strony Centralnej Ewidencji Gospodarczej lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego

4.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata (np. babcia, dziadek) wspierający rodziców / rodzica samotnie wychowującego w zapewnieniu dziecku należytej opieki

1

Oświadczenie rodzica

 Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz  postępowaniu  uzupełniającym do  klas  pierwszych

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w  postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie  wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata  kryteriów

01.03 -20.03

21.05 - 24.05

2.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów

21.03-23.03

25.05 - 29.05

3.

Podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

11.04

18.06

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia poprzez złożenie pisemnego oświadczenia

11.04-13.04

18.06-20.06

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

16.04

21.06

 Podstawa prawna:

1.Art. 154 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

(Dz. U. z 2017 r., poz. 59, poz,949, poz. 2203).

2.Zarządzenie Nr 54/PM/2018 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla których organem prowadzącym jest Miasto Legnica, na rok szkolny 2018/2019

3.Zarządzenie Nr 198/PM/2017 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej oraz określenia wzoru zgłoszenia rodziców dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Miasto Legnica.

 

 

Pliki do pobrania