Język mniejszości narodowej


 

Rodzic może wystąpić z wnioskiem do dyrektora szkoły o zorganizowanie nauczania języka mniejszości narodowej.
Głównym aktem prawnym regulującym organizację nauczania języka mniejszości narodowej w szkołach jest Rozporządzenie MEN z dn. 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym.

Zasady organizowania zajęć oraz składanie rezygnacji

 • Wprowadzenie nauczania odbywa się na podstawie pisemnego wniosku rodziców, który można pobrać na stronie internetowej szkoły.
 • Nie wymaga się od rodziców deklaracji o przynależności do mniejszości.
 • Wniosek składa się dyrektorowi szkoły przy zgłoszeniu ucznia do szkoły albo w toku nauki w szkole
  w terminie do dnia 20 września.
 • Raz złożony wniosek jest ważny do końca pobytu dziecka w szkole.
 • Język mniejszości narodowej jest nauczany w wymiarze 3 godzin w tygodniu.
 • Język mniejszości narodowej jest przedmiotem obowiązkowym dla ucznia zdeklarowanego z pełnymi konsekwencjami zasad oceniania, klasyfikowania i promowania (uzyskana ocena wlicza się do średniej ocen, ocena końcoworoczna ma wpływ na promocję do następnej klasy).
 • W momencie złożenia przez Rodzica wniosku o naukę języka mniejszości do planu lekcji zostaje włączony przedmiot Własna historia i kultura. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 18 sierpnia 2017r. na realizację zajęć Własnej historii i kultury przeznacza się w szkolnym planie nauczania 25 godzin w klasie piątej i 25 godzin w klasie szóstej.
 • Oświadczenia o rezygnacji z nauki języka mniejszości narodowej składa się dyrektorowi nie później niż do dnia 29 września roku szkolnego, którego dotyczy rezygnacja. Można je pobrać na stronie internetowej szkoły. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne z zaprzestaniem udziału ucznia w nauce języka mniejszości narodowej.
 • Brak deklaracji o rezygnacji z nauki języka mniejszości narodowej jest równoznaczne z kontynuowaniem przez ucznia nauki tego języka.

 

Pliki do pobrania